selvaschina

dalla catscha indigena:


- camutsch


- tscharvap├Ęsch frestg

pèsch plat


salmun


salmun fimentauschenghetgs dalla mazlaria

-divers canasters


-lenns


empleniu cun bunas sorts carn ord nossa fatschenta


-carn secca e salsiz


 special da nossa fatschenta

- mix per capuns


 - treppa